Hiệu suất lò hơi
Số liệu đầu vào
%
Số liệu trung gian
kJ/kg
%
%
%
%
%
%
%
Nm3/kg
kJ/Nm3
Nm3/kg
kJ/Nm3
Nm3/kg
kJ/Nm3
Nm3/kg
kJ/Nm3
kJ/kg
kJ/kg
%
%
%
%
%
%
Số liệu hiển thị
%