Hiệu suất máy nén khí
Thông tin đầu vào
kg/cm2
m3/h
kg/cm2
kW
%
Kết quả hiển thị
%