Thành viên tích cực
1
Tôn Quốc Hiệu
1470 điểm
2
Lại Đức Tuấn
904 điểm
3
Trần Thị Hiền
870 điểm
4
Mã Văn Đồng
575 điểm
5
Nguyễn Thị Thùy Trang
440 điểm
6
Huy Nguyen
425 điểm
7
Đặng Lê Hiếu
355 điểm
8
Vũ Phương Hoa
315 điểm
9
Nguyễn Thị Hằng
295 điểm
10
Nguyễn Thị Lê
281 điểm