Thành viên tích cực
1
Đào Quang Vinh
135 điểm
2
Tôn Quốc Hiệu
95 điểm
3
Nguyễn Thị Thùy Trang
90 điểm
4
Nguyễn Thị Ly
80 điểm
5
Lại Đức Tuấn
80 điểm
6
Quang Lê
75 điểm
7
Nguyễn Minh Tuấn
60 điểm
8
Nguyễn Văn Minh
55 điểm
9
Trần Thị Hiền
50 điểm
10
Lê Khắc Giang
50 điểm
1
Tôn Quốc Hiệu
1470 điểm
2
Lại Đức Tuấn
904 điểm
3
Trần Thị Hiền
870 điểm
4
Mã Văn Đồng
575 điểm
5
Nguyễn Thị Thùy Trang
440 điểm
6
Huy Nguyen
425 điểm
7
Đặng Lê Hiếu
355 điểm
8
Vũ Phương Hoa
315 điểm
9
Nguyễn Thị Hằng
295 điểm
10
Nguyễn Thị Lê
281 điểm