Hiệu suất lò hơi
Số liệu đầu vào
kg/giờ
kg/giờ
oC
Barg
kg/giờ
Số liệu trung gian
kJ/kg
kJ/kg
kJ/kg
kJ/giờ
kJ/giờ
Số liệu hiển thị
%