Hiệu suất quạt
Thông tin đầu vào
m3/s
Pa
Pa
kW
%
Kết quả hiển thị
%