Hiệu suất động cơ
Số liệu cơ bản
HP
kW
Số liệu tính toán
%
kW
%
%
Kết quả hiển thị
%