Giới thiệu

Quy chế hoạt động

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

“CỘNG ĐỒNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM – VEECOM” 

 

CHƯƠNG I : QUY ĐỊNH CHUNG   

Điều 1. Địa chỉ, tên gọi Trang tin Hiệu quả năng lượng

1. Địa chỉ: www.veecom.vn

2. Tên gọi: Trang thông tin điện tử Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Trang tin Hiệu quả năng lượng, VEECOM).

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang tin Hiệu quả năng lượng, bao gồm: quản lý và vận hành; cung cấp, cập nhật và biên tập thông tin; tư vấn, tổ chức diễn đàn về hiệu quả năng lượng.

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và vận hành; cung cấp, khai thác, cập nhật và biên tập thông tin; tư vấn, tổ chức diễn đàn về hiệu quả năng lượng trên Trang tin Hiệu quả năng lượng.          

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cộng đồng hiệu quả năng lượng: Là các tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Diễn đàn Hiệu quả năng lượng: Là chuyên mục để các tổ chức, cá nhân thực hiện tương tác, trao đổi ý kiến và cung cấp các thông tin hữu ích phục vụ cho công tác chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên ngành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo cơ hội nâng cao năng lực, kỹ năng tác nghiệp chuyên môn (sau đây gọi tắt là Diễn đàn). 

Điều 4. Quản lý Trang tin Hiệu quả năng lượng

1. Trang tin Hiệu quả năng lượng hoạt động dưới sự bảo trợ của Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) và Dự án 4E trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ Công Thương và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (sau đây gọi tắt là GIZ).

2. Đơn vị Quản trị Trang tin Hiệu quả năng lượng là Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (sau đây gọi tắt là VECEA). VECEA chịu trách nhiệm về mọi nội dung được đăng tải trên VEECOM.

3. Trang tin Hiệu quả năng lượng được kết nối với các trang thông tin điện tử đang hoạt động là http://tietkiemnangluong.com.vn, vneec.gov.vn và http://vecea.vn.  Đơn vị Quản trị có trách nhiệm bổ sung, thay đổi tên miền truy cập VEECOM theo quy định nếu được Bộ Công Thương yêu cầu và cho phép.

4. Ban Biên tập Trang tin Hiệu quả năng lượng do VECEA thành lập, có trách nhiệm quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên trên cơ sở nội dung Hợp đồng đã ký với Dự án 4E.

Điều 5. Vai trò, chức năng của Trang tin Hiệu quả năng lượng 

1. Cung cấp thông tin về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phục vụ cộng đồng và doanh nghiệp, khuyến khích cộng đồng tham gia và tương tác với Trang tin Hiệu quả năng lượng để nâng cao hiểu biết, nhận thức về chính sách, quy định pháp luật, thực hành tiết kiệm năng lượng.

2. Cập nhật thường xuyên các thông tin hữu ích trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phục vụ công tác chuyên môn cho đối tương là cán bộ quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng và các đối tượng liên quan (chuyên gia về hiệu quả năng lượng, nhà khoa học, giảng viên và nghiên cứu viên tại các trường đại học và viện nghiên cứu, nhà cung cấp thiết bị, cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực v.v.).

3. Hỗ trợ cán bộ quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng và kỹ thuật viên tại các nhà máy công nghiệp trong công việc hàng ngày bằng cách cung cấp một số công cụ tính toán, thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng và công nghệ mới, các biểu mẫu để giúp đơn giản hóa công việc hàng ngày; chia sẻ thông tin về các giải pháp thực hành tốt nhất, qua đó từng bước nâng cao năng lực, kỹ năng tác nghiệp chuyên môn.

4. Chuyên mục “Diễn đàn” trên Trang tin Hiệu quả năng lượng tạo điều kiện để các thành viên tham gia thực hiện trao đổi trực tiếp ý kiến chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu về cập nhật thông tin công nghệ mới nhất, các giải pháp thực hành tốt nhất, các ý tưởng sáng tạo tích cực và chủ động của thành viên, tạo điều kiện kết nối các nhà cung cấp dịch vụ  và người có nhu cầu sử dụng dịch vụ hiệu quả năng lượng.

Điều 6. Bảo đảm tuân thủ pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật

1. Mọi hoạt động của Trang tin Hiệu quả năng lượng phải tuân thủ các quy định của nhà nước Việt Nam về quản lý thông tin trên mạng Internet, các quy định khác của pháp luật có liên quan và quy định của Bộ Công Thương.

2. Người cung cấp thông tin chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung cung cấp cho người Quản trị.

3. Thông tin dạng văn bản phải thống nhất sử dụng Bộ mã tiếng Việt, phông chữ Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2011 trong việc lưu trữ và trao đổi thông tin, dữ liệu trên Trang tin Hiệu quả năng lượng. 

CHƯƠNG II: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TRÊN TRANG TIN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

Điều 7. Các chuyên mục được đăng tải trên Trang tin Hiệu quả năng lượng

1. Chuyên mục cơ bản (Home).

2. Giới thiệu chung về Trang tin Hiệu quả năng lượng (About Us).

3. Các tin tức, sự kiện liên quan tới hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (News and Events).

4. Diễn đàn cộng đồng hiệu quả năng lượng (Forum ).

5. Giới thiệu về các giải pháp thực tiễn tốt nhất (Best Practice).

6. Thông tin về mạng lưới thành viên tham gia (Partner Network).

7. Thông tin khoa học công nghệ (Resources).

8. Những công cụ tác nghiệp chủ yếu trong hoạt động hiệu quả năng lượng (Tools).

9. Tài khoản của thành viên (My Account).

10. Thông tin liên hệ (Contact Us).

Điều 8. Quy trình xử lý, đăng tải thông tin, dữ liệu lên Trang tin Hiệu quả năng lượng

Quy trình xử lý, đăng tải: Mọi thông tin, dữ liệu được Quản trị viên đăng tải lên Trang tin Hiệu quả năng lượng theo các bước tác nghiệp như sau:

a) Bước 1: Tiếp nhận và xử lý thông tin, dữ liệu

        - Thông tin, dữ liệu được gửi trực tuyến cho Quản trị viên Trang tin Hiệu quả năng lượng theo địa chỉ Thư điện tử đã công bố tại Điều 7, Khoản 10.

        - Quản trị viên chịu trách nhiệm tiếp nhận, đánh giá nội dung thông tin đã được gửi đến, chọn lọc chuyên mục sẽ đăng tải thông tin, dữ liệu.

b) Bước 2: Xác thực thông tin, dữ liệu

- Quản trị viên xem xét và duyệt nội dung tin, bài, ý kiến nhận được nhằm kiểm tra lại tính chính xác của thông tin, dữ liệu. Nếu đạt yêu cầu về nội dung, hình thức sẽ quyết định duyệt đăng tải. Nếu tin, bài không đạt yêu cầu thì thông báo lại cho tác giả.

c) Bước 3: Đăng tải thông tin, dữ liệu

Sau khi thông tin, dữ liệu được đánh giá, xử lý như trên, Quản trị viên được quyết định thực hiện tác nghiệp đăng tải trong trường hợp thông tin, dữ liệu rõ ràng, chính xác, phù hợp với yêu cầu chuyên môn của Trang tin Hiệu quả năng lượng hoặc:

(ii) lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia hoặc lãnh đạo Hội Tiết kiệm năng lượng trong trường hợp thông tin, dữ liệu phức tạp, không rõ ràng và cần ý kiến tư vấn đánh giá chuyên sâu trước khi đăng tải.

2. Thời hạn đăng tải thông tin, dữ liệu

a) Thời hạn phê duyệt đăng ký thành viên và hiển thị ý kiến tương tác: 

- Việc tiếp nhận đăng ký thành viên được thực hiện trực tuyến tức thời (online) sau khi người đăng ký nhập đúng, đủ thông tin cá nhân tại Form đăng ký, dòng thông báo “Đã đăng ký thành công – Chúc mừng thành viên mới” sẽ được tự động hiển thị.

- Các hoạt động tương tác như like, comment ... do thành viên đăng tải cũng được tự động hiển thị (sau đó, Ban quản trị có trách nhiệm xem xét và xóa bỏ những nội dung không phù hợp (nếu có) theo quy định của Quy chế này).

b) Đối với đa số trường hợp khi các thông tin, dữ liệu, bài đăng thông thường, đơn giản và rõ ràng, sau khi tiếp nhận, đánh giá và chọn lọc, Quản trị viên đăng tải lên Trang tin Hiệu quả năng lượng trong vòng 01 ngày làm việc kế tiếp.

c) Đối với các thông tin, dữ liệu có nội dung phức tạp, không rõ ràng, Quản trị viên thông báo bằng email tới người gửi trong vòng 01 ngày làm việc kế tiếp để đề nghị giải thích, bổ sung thông tin, đồng thời gửi lấy ý kiến tư vấn chuyên môn. Thời hạn trong vòng 02 ngày làm việc sau khi nhận được phản hồi, giải thích, bổ sung của tác giả và ý kiến của chuyên gia tư vấn, Quản trị viên phải quyết định việc đăng tải hoặc không đăng tải. Trường hợp không đăng tải được phải có Thư điện tử thông báo cho tác giả.

d) Đối với bản tiếng Anh của VEECOM: định kỳ hàng tháng, Quản trị viên lựa chọn những nội dung chính để thực hiện chuyển thể ngôn ngữ tiếng Việt sang tiếng Anh.

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DIỄN ĐÀN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

Điều 9. Tổ chức hoạt động thường xuyên của chuyên mục Diễn đàn Hiệu quả năng lượng

1. Diễn đàn là một trong những nội dung quan trọng của Trang tin Hiệu quả năng lượng, với cốt lõi là hoạt động tương tác, trao đổi ý kiến giữa các thành viên.

2. Diễn đàn được tổ chức thông qua các hình thức đa dạng bao gồm: 

(i)  Hoạt động tương tác kết hợp trắc nghiệm online được tổ chức hàng tuần (với chủ đề đơn giản, nội dung ngắn gọn, theo hình thức kết hợp giữa bài viết đưa lên Diễn đàn, tương tác giữa các thành viên, câu hỏi trắc nghiệm v.v..) và được mô hình hóa để đánh giá bằng máy tính.

(ii) Các cuộc thi hai tháng một lần (với chủ đề phức tạp hơn, theo hình thức tự luận nhằm phát huy tính chủ động và sáng tạo của các thành viên) sẽ được tổ chức thử nghiệm trong thời gian quý đầu năm 2021. Nếu được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo thành viên sẽ được tổ chức định kỳ 2 tháng/lần trong năm 2021.

3. Đơn vị Quản trị có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan để triển khai tổ chức Diễn đàn một cách thường xuyên, liên tục, đạt yêu cầu chất lượng. Trong quá trình tổ chức và quản lý Diễn đàn, nếu có khiếu nại về kết quả trắc nghiệm, đơn vị Quản trị cần tham vấn ý kiến của các chuyên gia liên quan trước khi có quyết định cuối cùng.

Điều 10. Trách nhiệm và quyền của Thành viên tham gia Diễn đàn

1. Trách nhiệm

 - Thành viên chịu trách nhiệm công dân về tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động trên mạng thông tin điện tử và  Quy chế này.

- Thành viên chỉ tương tác, chia sẻ ý kiến, trao đổi thông tin liên quan đến lĩnh vực chuyên môn hiệu quả năng lượng, các vấn đề về công nghệ, kỹ thuật, đầu tư, tài chính, tư vấn năng lượng ... Những nội dung không thích hợp và không liên quan sẽ không được đăng trên VEECOM.

2. Quyền

- Quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. Danh sách và địa chỉ liên lạc của Thành viên chỉ được công bố trong nội bộ Thành viên và sử dụng đúng mục đích như quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

- Quyền được chia sẻ, cập nhật thông tin, kiến thức về tiến bộ công nghệ, kinh nghiệm chuyên môn, nội dung nâng cao năng lực theo các khóa đào tạo, tập huấn do Bộ Công Thương, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các tổ chức quốc tế cung cấp.

- Quyền được tạo cơ hội quảng bá hình ảnh, thương hiệu cá nhân hoặc tổ chức, đơn vị của mình tại Trang tin Hiệu quả năng lượng hoặc tại các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Công Thương và các tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện.

CHƯƠNG IV: BAN BIÊN TẬP VÀ QUẢN TRỊ TRANG TIN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

Điều 11. Ban Biên tập Trang tin Hiệu quả năng lượng

1. Ban Biên tập Trang tin Hiệu quả năng lượng do Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam ra quyết định thành lập.

2. Nhân sự Ban Biên tập gồm 01 Trưởng ban, 03 Biên tập viên. Thành viên Ban Biên tập đồng thời là Quản trị viên.

Điều 12: Nhiệm vụ của Ban biên tập

1. Tiếp nhận, xử lý, đăng tải các thông tin, dữ liệu theo quy trình được quy định tại Điều 8 của Quy chế này; Rà soát, loại bỏ các thông tin, ý kiến có nội dung không liên quan hoặc trái với quy định của Quy chế này;

2. Chia sẻ thông tin, bài đăng, tin tức và sự kiện với các trang tin điện tử đang hoạt động là http://tietkiemnangluong.com.vn, vneec.gov.vn và  http://vecea.vn.         

3. Tổ chức hoạt động thường xuyên tại chuyên mục Diễn đàn.

4. Lựa chọn các thông tin để chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

5. Định kỳ tổng hợp tình hình chung về hoạt động của Trang tin Hiệu quả năng lượng, trong đó có hiện trạng danh sách thành viên để báo cáo Chủ tịch Hội Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đề xuất biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động nếu cần thiết.

6. Tổ chức mạng lưới đối tác và cộng tác viên từ các tổ chức, cá nhân liên quan trong cộng đồng hiệu quả năng lượng.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Điều khoản thi hành và sửa đổi  

1. Quy chế Quản lý và vận hành Trang tin Hiệu quả năng lượng có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam ký Quyết định ban hành.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, VECEA sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với từng giai đoạn để đảm bảo Trang tin Hiệu quả năng lượng hoạt động hiệu quả nhất./. 

 

 

Để có thể bình luận, xin vui lòng đăng nhập

Về VEECOM

13/01/2021

Trang thông tin điện tử Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam (Trang tin VEECOM) được xây dựng và phát triển trong khuôn khổ Dự án Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (4E)

Các câu hỏi thường gặp

11/01/2021

Tổng hợp một số câu hỏi thường gặp và câu trả lời có thể hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng website Veecom.vn