Dung tích bơm
Số liệu cơ bản
dm
dm
dm/s
%
Kết quả hiển thị
lít/giây