Mô Phỏng Năng Lượng Tòa Nhà Trung Tâm Đào Tạo Cán Bộ Quản Lý Năng Lượng Hà Nội (ETC)

Tên doanh nghiệp: Trung Tâm Đào Tạo Cán Bộ Quản Lý Năng Lượng Hà Nội (ETC)
Lĩnh vực hoạt động: Đào Tạo Cán Bộ Quản Lý Năng Lượng Hà Nội (ETC)
Địa chỉ: N/A
Tên người QLNL: N/A
Tóm tắt dự án: Chương trình đã đề xuất 12 biện pháp tiết kiệm năng lượng như sau: Sử dụng thông gió tự nhiên Thiết lập nhiệt độ bên trong ở 270C Giảm hệ số hấp thu nhiệt mặt trời (SHGC) của kính Thiết bị thu hồi nhiệt Sử dụng gạch không nung Giảm mật độ công suất chiếu sáng Giảm tỷ lệ cửa sổ ở mặt sau Dùng cảm biến ánh sáng tự nhiên Cảm biến CO2 cho hệ thống cấp khí tươi Giảm diện tích cửa sổ trên tường (WWR) 50% ở mặt trước công trình Kính đôi có SHGC 0,26, thêm tấm che nắng 3x20cm
Năm thực hiện: 2014

Hiện trạng trước khi thực hiện

ECC Hà Nội đã quyết định thực hiện các biện pháp từ số 1-7 cải tạo lắp đặt trên

Kết quả thực hiện

Các biện pháp nâng cao hiệu quả năng lượng được Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam đề xuất sẽ giúp tòa nhà ETC tiết kiệm 29,2% chi phí năng lượng mỗi năm, giảm 107,8 MWh tiêu thụ năng lượng mỗi năm, tương đương 77 tấn CO2 thải ra môi trường (với hệ số phát thải năm 2015 là 0,6612 tấn CO2/MWh và tổn thất lưới điện quốc gia năm 2015 là 7,94%).

Hiện trạng trước khi thực hiện

ECC Hà Nội đã quyết định thực hiện các biện pháp từ số 1-7 cải tạo lắp đặt trên

Kết quả thực hiện

Các biện pháp nâng cao hiệu quả năng lượng được Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam đề xuất sẽ giúp tòa nhà ETC tiết kiệm 29,2% chi phí năng lượng mỗi năm, giảm 107,8 MWh tiêu thụ năng lượng mỗi năm, tương đương 77 tấn CO2 thải ra môi trường (với hệ số phát thải năm 2015 là 0,6612 tấn CO2/MWh và tổn thất lưới điện quốc gia năm 2015 là 7,94%).

Kết quả của dự án: Tiết kiệm 29,2% chi phí năng lượng mỗi năm, giảm 107,8 MWh tiêu thụ năng lượng mỗi năm, tương đương 77 tấn CO2 thải ra môi trường
Tổng chi phí đầu tư: N/A
Năng lượng tiết kiệm: Tiết kiệm 29,2% chi phí năng lượng mỗi năm
Chi phí tiết kiệm: N/A
Thời gian hoàn vốn: N/A