CUỘC THI TUẦN THỨ BA THÁNG 6 NĂM 2022

Chủ đề: Hệ thống nén khí

Ngày bắt đầu: 12:00 20/06/2022 / Ngày kết thúc 12:00 26/06/2022

Tham gia Xếp hạng

Băng cách nhấn nút tham gia, bạn đã đồng ý với thể lệ của cuộc thi

Thành viên tích cực
1
Mã Văn Đồng
20:02 24/06/2022
2
Đặng Lê Hiếu
22:55 23/06/2022
3
Vũ Phương Hoa
18:15 23/06/2022
4
Nguyễn Thị Lê
08:29 22/06/2022
5
Trần Tiến Hòa
14:04 21/06/2022
6
Markus Bissel
13:54 21/06/2022
7
Tôn Quốc Hiệu
10:48 21/06/2022
8
Nguyen Van Tan
08:24 21/06/2022
9
Lại Đức Tuấn
21:19 20/06/2022
10
Nguyễn Thị Thùy Trang
20:32 20/06/2022
1
Lại Đức Tuấn
90 điểm
2
Tôn Quốc Hiệu
50 điểm
3
Nguyễn Thị Lê
50 điểm
4
Huy Nguyen
40 điểm
5
Quang Lê
35 điểm
6
Mã Văn Đồng
35 điểm
7
Vũ Phương Hoa
20 điểm
8
Đặng Lê Hiếu
10 điểm
9
Quản trị 1
10 điểm
10
Nguyễn Thị Hằng
10 điểm
1
Tôn Quốc Hiệu
377 điểm
2
Lại Đức Tuấn
322 điểm
3
Mã Văn Đồng
240 điểm
4
Trần Hiền
230 điểm
5
Nguyễn Thị Lê
145 điểm
6
Đặng Lê Hiếu
80 điểm
7
Nguyễn Thị Hằng
75 điểm
8
Quang Lê
55 điểm
9
Huy Nguyen
50 điểm
10
Quản trị 1
40 điểm
1
Tôn Quốc Hiệu
716 điểm
2
Lại Đức Tuấn
534 điểm
3
Trần Hiền
470 điểm
4
Mã Văn Đồng
330 điểm
5
Huy Nguyen
240 điểm
6
Vũ Phương Hoa
240 điểm
7
Nguyễn Thị Lê
211 điểm
8
Đặng Lê Hiếu
170 điểm
9
Nguyễn Thị Hằng
160 điểm
10
Trần Thái Hà
155 điểm